Polityka prywatności

Cieszymy się, że odwiedzasz stronę GRUPY RATUJ. Zgodnie z prawem (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ,ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), mamy obowiązek poinformować Cię o możliwym przetwarzaniu danych osobowych przez pliki cookies przechowywane na Twoim urządzeniu pozostawianych w czasie korzystania z naszych stron internetowych lub serwisów. Zapewniamy, że traktujemy ochronę Twojej prywatności priorytetowo.

Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Stowarzyszenie GRUPA RATUJ, z siedzibą przy ul. Krzemienieckiej 22/1, 54-613 Wrocław, wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000973421, NIP 8943133581. Kontakt do administratora: mail@gruparatuj.org.pl

Gromadzenie informacji

Gromadzimy różne informacje na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Może to obejmować dane osobowe takie jak: imię i nazwisko, adres email, nr telefonu i inne informacje, które użytkownik dobrowolnie podaje w formularzach na naszej stronie. 

Przetwarzanie danych

Przetwarzamy Twoje dane aby umożliwić Ci sprawne korzystanie ze stron należących do Stowarzyszenia, zapewnić bezpieczeństwo podczas korzystania ze stron Stowarzyszenia, dokonywać analizy ruchu na stronach Stowarzyszenia oraz umożliwić Ci korzystanie z funkcji społecznościowych. Jeśli wyrazisz na to zgodę Twoje dane mogą być użyte do udzielania odpowiedzi na zapytania i żądania oraz do przesyłania informacji marketingowych, w tym newsletterów, informacji o wydarzeniach i innych istotnych zdarzeniach.

W związku z wykonywaniem zadań realizowanych w interesie publicznym Twoje dane mogą także być przetwarzane w celu:
1. Wypełnienia obowiązków prawnych nałożonych na Stowarzyszeniu GRUPA RATUJ,
2. Realizacji umów;
3. Kierowania zgłoszeń dotyczących zaniedbywania zwierząt do właściwych organów centralnych i terenowych organów administracji publicznej;   
4. Realizacji statutowych obowiązków Stowarzenia GRUPA RATUJ;

W pozostałych przypadkach Twoje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

Udostępnianie informacji

Informacje osobiste użytkowników mogą być udostępniane podmiotom trzecim w celach realizacji usługi, umów i obowiązków.

Odbiorcami przetwarzanych danych mogą być: 
1. Organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa; 
2. Inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych ze Stowarzyszeniem GRUPA RATUJ przetwarzają dane osobowe.

Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.


Informujemy, że posiadasz prawo do:
1.Dostępu do swoich danych osobowych;
2.Sprostowania danych osobowych w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

Usunięcia danych osobowych, w przypadku gdy:
1. dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,        
2. osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,      
3. osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,        
4. dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,        
dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa.

Ograniczenia przetwarzania danych osobowych, w przypadku gdy:
1. osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,        
przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia;       
2. administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń;       
3. osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

Sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
1. zaistnieją przyczyny związane ze szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez administratora;
2. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.

Przenoszenia danych osobowych w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:        
1. przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę;
2. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;

W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), przysługuje Ci prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania z obowiązującym prawem, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny.

Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

Twoje dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. W sytuacji wniesienia skargi lub wniosku, za które rozumie się również zgłoszenie zaniedbania zwierzęcia (zwierząt), Stowarzyszenie GRUPA RATUJ, w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, podejmuje własne czynności zmierzające do weryfikacji treści zgłoszenia lub przekazuje przesłane przez zgłoszenie, wraz z danymi osobowymi właściwym organom administracji publicznej w celu przekazania konkretnej sprawy właściwemu miejscowo i rzeczowo organowi władzy publicznej. 

Pod pojęciem zgłoszenia anonimowego rozumie się wniesienie zgłoszenia, którego treść nie jest przekazywana przez Stowarzyszenie GRUPA RATUJ osobie, wobec której podejmowana jest interwencja.

Wymienione uprawnienia nie mają charakteru absolutnego, a zatem w niektórych sytuacjach możemy zgodnie z prawem odmówić ich spełnienia. Jednakże, jeżeli odmawiamy uwzględnienia żądania, to tylko po wnikliwej analizie i tylko w sytuacji, gdy odmowa uwzględnienia żądania jest konieczna.

W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych, przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Wycofanie zgody

Szanujemy Twoje prawa wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych i staramy się ułatwiać ich realizację w najwyższym możliwym stopniu.

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, w każdej chwili możesz tę zgodę cofnąć — wedle własnego uznania.

Jeżeli chciałbyś/chciałabyś cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, to w tym celu:
1. wyślij maila bezpośrednio do Stowarzyszenia na adres mail@gruparatuj.org.pl lub
2. kliknij linku w wiadomości e-mail dołączonego na końcu wiadomości lub
3. usuń zamieszczony komentarz pod artykułem lub
4. usuń zamieszczoną opinię o usługach.

Jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywało się na podstawie zgody, jej cofnięcie nie powoduje, że przetwarzanie danych osobowych do tego momentu było nielegalne. Innymi słowy, do czasu cofnięcia zgody mamy prawo przetwarzać Twoje dane osobowe i jej odwołanie nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.

Pozostałe informacje i Regulaminy

Regulamin newslettera GRUPY RATUJ i zgody marketingowej

Masz możliwość włączyć opcję – Chcę dołączyć do #teamRATUJ i będziesz wtedy otrzymywać ważne powiadomienia o działalności GRUPY RATUJ. Wyraź zgodę na przetwarzanie danych kontaktowych (adresu mailowego) w celach marketingowych.

Włączenie powyższej opcji spowoduje, aktywację usługi polegającej na przesyłaniu informacji zawierających treści o tematyce związanej z działalnością Stowarzyszenia w szczególności: informacje o adopcjach, interwencjach, aktualnej sytuacji Stowarzyszenia, w tym treści o charakterze marketingowym, w szczególności dotyczących oferty produktów i świadczonych usług, prowadzonych licytacji charytatywnych, itp. w formie listu elektronicznego za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany przez Ciebie adres poczty elektronicznej. Aktywacja usługi jest bezpłatna.

Aktywując opcję #teamRATUJ wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych (adresu poczty elektronicznej) dla celów marketingowych.

Dane marketingowe wykorzystywane są dla potrzeb własnych Stowarzyszenia, nie są przekazywane osobom trzecim.

Możesz w każdej chwili złożyć sprzeciw lub wycofać zgodę na  wykorzystywanie i przetwarzanie danych osobowych w usłudze #teamRATUJ oraz w celach marketingowych, wysyłając wiadomość pocztą na adres mail@gruparatuj.org.pl

Gdy złożysz sprzeciw lub wycofasz zgody dane zostaną zablokowane do dalszego przetwarzania w celach marketingowych i informacyjnych. Ze względów technicznych materiały reklamowe, promocyjne i informacyjne o działalności Stowarzyszenia mogą być przesyłane tymczasowo także po otrzymaniu wiadomości, z uwagi na konieczny czas realizacji sprzeciwu lub wycofania zgody.

Możemy aktualizować Regulamin w celu dostosowania do zmian w przepisach powszechnie obowiązujących lub zmian w oferowanych przez nas usługach.

Informacje o plikach cookies

Pliki cookies mogą być odczytywane przez nasze systemy informatyczne, a także przez systemy należące do innych podmiotów, z których usług korzystamy.
Masz możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej. Jeśli nie wyrażasz zgody na przetwarzanie danych osobowych przez pliki cookies przechowywane na Twoim urządzeniu, prosimy Cię o zmianę ustawień w przeglądarce. W przeciwnym razie nie będziesz mógł/a korzystać z serwisów Stowarzyszenia GRUPA RATUJ .

Jeśli chcesz wypełnić dowolny formularz w witrynie, możesz wybrać opcję zapisu nazwy, adresu e-mail i witryny internetowej w ciasteczkach, dzięki którym podczas wypełniania kolejnych formularzy powyższe informacje będą już dogodnie uzupełnione. Ciasteczka wygasają po roku. Jeśli wypełniasz dowolny formularz w witrynie, utworzymy tymczasowe ciasteczko na potrzeby sprawdzenia czy Twoja przeglądarka akceptuje ciasteczka. Nie zawiera ono żadnych danych osobistych i zostanie usunięte, kiedy przeglądarka zostanie zamknięta.

Treści z innych witryn

Materiały osadzone na tej stronie mogą zawierać treści (np. filmy, obrazki, artykuły itp.) innych stron internetowych oraz innych mediów. Zachowują się one analogicznie do tego, jakby użytkownik odwiedził bezpośrednio konkretną witrynę. Witryny mogą zbierać informacje o Tobie, używać ciasteczek, dołączać dodatkowe, zewnętrzne systemy śledzenia i monitorować twoje interakcje z osadzonym materiałem, włączając w to śledzenie Twoich interakcji z osadzonym materiałem jeśli posiadasz konto i jesteś zalogowany w tamtej witrynie.
Postanowienia końcowe.

W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.

Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 01.05.2024 r.

Wierzymy, że Twoje odwiedziny na naszej stronie internetowej są wyrazem zainteresowania działalnością GRUPY RATUJ i troską o zwierzęta.

Cieszymy się z Twoich odwiedzin i mamy nadzieję, że wspólnie będziemy zmieniać świat – dla Zwierząt.

Chroń, działaj, RATUJ.

___

Kim jesteśmy

Sugerowany tekst: Adres naszej strony internetowej to: https://ratuj.solinhameu.cfolks.pl.

Komentarze

Sugerowany tekst: Kiedy odwiedzający witrynę zostawia komentarz, zbieramy dane widoczne w formularzu komentowania, jak i adres IP odwiedzającego oraz podpis jego przeglądarki jako pomoc przy wykrywaniu spamu.

Anonimizowany ciąg znaków utworzony z twojego adresu e-mail (zwany też hashem) może zostać przesłany do usługi Gravatar w celu sprawdzenia czy jest używany. Polityka prywatności usługi Gravatar jest dostępna pod adresem: https://automattic.com/privacy/. Po zatwierdzeniu komentarza twój obrazek profilowy jest widoczny publicznie w kontekście twojego komentarza.

Media

Sugerowany tekst: Jeśli jesteś zarejestrowanym użytkownikiem i wgrywasz na witrynę obrazki, powinieneś unikać przesyłania obrazków z tagami EXIF lokalizacji. Odwiedzający stronę mogą pobrać i odczytać pełne dane lokalizacyjne z obrazków w witrynie.

Ciasteczka

Sugerowany tekst: Jeśli skomentujesz coś w witrynie, będzie można wybrać opcję zapisu nazwy, adresu e-mail i witryny internetowej w ciasteczkach, dzięki którym podczas pisania kolejnych komentarzy powyższe informacje będą już dogodnie uzupełnione. Ciasteczka wygasają po roku.

Jeśli odwiedzisz stronę logowania, utworzymy tymczasowe ciasteczko na potrzeby sprawdzenia czy twoja przeglądarka akceptuje ciasteczka. Nie zawiera ono żadnych danych osobistych i zostanie usunięte, kiedy przeglądarka zostanie zamknięta.

Podczas logowania tworzymy dodatkowo kilka ciasteczek potrzebnych do zapisu twoich informacji logowania oraz wybranych opcji ekranu. Ciasteczka logowania wygasają po dwóch dniach, a opcji ekranu po roku. Jeśli zaznaczysz opcję „Pamiętaj mnie”, logowanie wygaśnie po dwóch tygodniach. Jeśli wylogujesz się ze swojego konta, ciasteczka logowania zostaną usunięte.

Jeśli zmodyfikujesz albo opublikujesz artykuł, w twojej przeglądarce zostanie zapisane dodatkowe ciasteczko. To ciasteczko nie zawiera żadnych danych osobistych, wskazując po prostu na identyfikator przed chwilą edytowanego artykułu. Wygasa ono po 1 dniu.

Osadzone treści z innych witryn

Sugerowany tekst: Artykuły na tej witrynie mogą zawierać osadzone treści (np. filmy, obrazki, artykuły itp.). Osadzone treści z innych witryn zachowują się analogicznie do tego, jakby użytkownik odwiedził bezpośrednio konkretną witrynę.

Witryny mogą zbierać informacje o tobie, używać ciasteczek, dołączać dodatkowe, zewnętrzne systemy śledzenia i monitorować twoje interakcje z osadzonym materiałem, włączając w to śledzenie twoich interakcji z osadzonym materiałem jeśli posiadasz konto i jesteś zalogowany w tamtej witrynie.

Z kim dzielimy się danymi

Sugerowany tekst: Jeśli zażądasz zresetowania hasła, twój adres IP zostanie dołączony do wysyłanej wiadomości.

Jak długo przechowujemy twoje dane

Sugerowany tekst: Jeśli zostawisz komentarz, jego treść i metadane będą przechowywane przez czas nieokreślony. Dzięki temu jesteśmy w stanie rozpoznawać i zatwierdzać kolejne komentarze automatycznie, bez wysyłania ich do każdorazowej moderacji.

Dla użytkowników którzy zarejestrowali się na naszej stronie internetowej (jeśli tacy są), przechowujemy również informacje osobiste wprowadzone w profilu. Każdy użytkownik może dokonać wglądu, korekty albo skasować swoje informacje osobiste w dowolnej chwili (nie licząc nazwy użytkownika, której nie można zmienić). Administratorzy strony również mogą przeglądać i modyfikować te informacje.

Jakie masz prawa do swoich danych

Sugerowany tekst: Jeśli masz konto użytkownika albo dodałeś komentarze w tej witrynie, możesz zażądać dostarczenia pliku z wyeksportowanym kompletem twoich danych osobistych będących w naszym posiadaniu, w tym całość tych dostarczonych przez ciebie. Możesz również zażądać usunięcia przez nas całości twoich danych osobistych w naszym posiadaniu. Nie dotyczy to żadnych danych które jesteśmy zobligowani zachować ze względów administracyjnych, prawnych albo bezpieczeństwa.

Gdzie wysłamy twoje dane

Sugerowany tekst: Komentarze gości mogą być sprawdzane za pomocą automatycznej usługi wykrywania spamu.